رزومه آقای عبدالهی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

تخصص کاری:

درمان اختلالات روانی(وسواس، اظطراب، افسردگی)

درمان اختلالات بین فردی، خانوادگی،مشاوره پیش از ازدواج( با رویکرد روان پویشی فشرده)

آزمون SOAP( بررسی عمیق شخصیت با رویکرد روان پویشی)

رویکرد درمانی:

روان پویشی فشرده کوتاه مدت ( مبتنی بر تنظیم اظطراب، تنظیم هیجان، کاوش عمیق ناهشیار)

رفتار درمان شناختی